می 15, 2018

آموزش بازی تخته نرد

  چیدن مهره ها بر روی زمین( تخته نرد) دو راه برای چیدن مهره ها بر روی زمین بازی (تخته نرد) وجود دارد که البته هر […]
می 15, 2018

داستان ساخت تخته نرد در شاهنامه فردوسی

داستان ساخت تخت نرد در شاهنامه فردوسی سند شاهنامه فردوسی است که در بخش «در نهادن شطرنج» این بار در قالب شعر به داستان ساخت تخت […]