می 17, 2018

موقعیت اولیهٔ مهره‌ها در صفحهٔ شطرنج

موقعیت اولیهٔ مهره‌ها در صفحهٔ شطرنج صفحه شطرنج یک صفحهٔ مربعی ۸×۸ متشکل از ۶۴ مربع مساوی است که یکی‌درمیان روشن و تیره (مربع‌های سفید و […]
می 15, 2018

داستان ساخت تخته نرد در شاهنامه فردوسی

داستان ساخت تخت نرد در شاهنامه فردوسی سند شاهنامه فردوسی است که در بخش «در نهادن شطرنج» این بار در قالب شعر به داستان ساخت تخت […]